Ceno مرورگر | دانلود
نشان مرورگر Ceno

مرورگر Ceno را دریافت کنید

امن‌ترین راه برای نصب مرورگر Ceno روی تلفن اندروید شما از طریق فروشگاه گوگل پلی است:

آن را از روی گوگل پلی دریافت کنید

یک راه دیگر این است که Ceno را از طریق فروشگاه پسکوچه نصب کنید، یا APK را مستقیماً از طریق Gitlab دانلود کنید:

آن را از روی F-droid دریافت کنید آن را از روی پسکوچه دریافت کنید آن را از روی Gitlab دریافت کنید

دانلود مستقیم

کاربران پیشرفته یا کسانی که نمی‌توانند مرورگر Ceno را از طریق لینک‌های بالا نصب کنند، می توانند آخرین APK را مستقیماً دانلود کنند:

مرورگر 2.0.2 Ceno

این را اجرا کنید تا تأیید کنید که APK امضای معتبری از گواهی دارای اثر انگشت نشان‌داده‌شده در زیر را دارد:

> apksigner verify --print-certs ceno-[…].apk
Signer #1 certificate DN: CN=equalit.ie
Signer #1 certificate SHA-256 digest: a59d20c076f6170a2c13d9ce96cd4349688f907898dfc3c89b0ae6ebe9f7edca
[…]

شما همچنین می‌توانید امضاهایفایل هش را در مقابل کلید PGP با اثر انگشت 51BE 600C 2711 926C 865D F93F C7DC C123 F0DD B862 تأیید کنید.