دفترچه‌ی راهنمای کاربر Censorship.no! (سنو)

این دفترچه‌ی راهنما برای کاربران مرورگر CENO و فناوری‌های مرتبط، و در چارچوب پروژه‌ی Censorship.no! از eQualitie تهیه شده است.

اگر به دنبال اطلاعات فنی می‌گردید، لطفاً به انبار اسناد سنو رجوع کنید، در آن‌جا ارجاع‌هایی برای مطالعه‌ی بیشتر و جزئیاتی درباره‌ی پیاده‌سازی و همچنین جزئیات پروتکل را خواهید یافت.